banner172
banner286
28 Eylül 2016 Çarşamba 10:05
6736 Sayılı Kanuna göre alacakların yeniden yapılandırılması
Öztanç; "Bilindiği üzere 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ait olup, 19/8/2016 ve öncesinde Tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; borç  asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları yapılandırma kapsamına giren alacakları oluşturmaktadır.

Sigorta Primi,    
İşsizlik Sigortası primi,
Sosyal Güvenlik Destek Primi,
Genel  Sağlık Sigortası Primi,
İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primi,
Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı primi,
İdari Para Cezası,
Kurumca Tahsil edilen ; Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Yapılandırma Kapsamı Dışında Kalan Borç/ Alacaklar:
Rücu Alacaklar;
5510 sayılı Yasanın Geçici 17 ( 17/4/2008), Geçici 63 ( 4/4/2015) maddeleri gereği durdurulan Esnaf Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur sigortalılığının ihya edilmesi halinde ortaya çıkacak olan alacak tutarı,
Sağlık Hizmet Sunucularına ( Hastaneler Eczaneler,Optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar,
Kira alacakları,

Yapılandırma Ne Sağlıyor?
Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde , bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarından tahsilinden vazgeçilecektir.

Peşin Ödeme Ne  sağlıyor?
Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde ( 02/01/2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %50 ‘si silinecek , borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan %50 si tahsil edilecek.Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecektir.

İdari Para Cezalarında Yapılandırma Ne Sağlıyor?
İdari Para Cezası Borç Asıllarının %50 si ile buna ilişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı tutarları Terkin edilecektir.
30.06.2016 tarihine kadar ( bu tarih dahil) işlenen fiiller,
Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihten önce kesinleştiği halde ödenmemiş veya eksik veya eksik ödenmiş idari para cezası,
Asıllarının %50 si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50’si ile İPC ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Fer’i Borçlarda İndirim:
Yapılandırma Kapsamına giren alacakların;  asıllarının kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla aslı ödenmiş fer’i  alacağın %40 ‘ının ödeme süresi içerisinde peşin ya da taksitle ödenmesi halinde aslı ödenmiş fer’i alacağın 60’ının tahsilinden vazgeçilecektir.Aslı ödenmiş fer’i borçlar içinde peşin ve taksitler halinde ödeme imkanı getirilmektedir.

Silinecek Borçlar:
Kanun kapsamından çıkmış işyerlerine ait 31/12/2014 tarihi veya öncesi ait,
Sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Sosyal Güvenlik Primi ve idari para cezalarının asıllarının toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ve Tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.

İnşaat  ve İhale Konusu İşlerde Eksik İşçilikten Kaynaklanan Prim Borçlarının Yapılandırılması:
30/06/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel  nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılabilmesi için;
31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması,
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması,
Peşin ödeme seçeneği ile borcun yapılandırılması başvurusunda bulunulmuş ise söz konusu borçların varsa diğer borçlarla birlikte en geç 02/01/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Eksik işçilik 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmemiş ise;
Alacak aslı ile bu alacağa ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.
İlk Taksitin, yapılandırma planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılandırma kapsamında ödenmesi halinde fer’ilerin tamamından vazgeçilecektir.

Genel  Sağlık  Sigortalılarına Sağlanan Haklar:
Genel  Sağlık Sigortalılarından gelir testi yaptırmamış olanlara 1 Eylül 2016 tarihi ile 2 Ocak 2017 tarihi arasında gelir testine müracaat etme ve yeni belirlenecek gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primi ödeme imkanı getirilmiştir.
Ayrıca genel sağlık sigortalıları , Kanunun yayım tarihini takip eden ay başından itibaren ( 19/8/2016) 5 ay içinde başvurmaları halinde ( 1 Eylül 2016-31 Ocak 2017) 2016/ Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarını gecikme cezası ve gecikme zammı ödemeksizin , borç aslını vade farkı uygulamaksızın peşin veya oniki eşit taksitte ödeyebileceklerdir.Peşin veya taksitle ödemede peşin ödeme veya ilk taksit ödemesi altı ay içinde yapılacaktır.

Yapılandırma Ödeme ve Taksit Seçenekleri  Nelerdir?
Yapılandırılan borçlar ; Peşin veya 6,9,12 veya 18 taksi halinde ödenebilecektir.

İl Özel  İdareleri  ve Spor Kulüplerinin Yapılandırmada Taksit Seçenekleri Nelerdir?
Yapılandırılan Borçlar;
İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile,
Geçnlik ve Spor Bakanlığı , Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan Spor Kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı (36) eşit taksitte ödenebilir.
Belediye ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruşlarca yapılandırılan borçlar aylık dönemler halinde azami (144) eşit taksitte ödenebilcektir.

Borçlarını Yapılandıranlara Sağlanan Avantajlar;
Yapılandırma için herhangi bir teminat alınmyacak,
Tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek,
Tatbik edilen hacizlere konu mallar borçlunun talebi halinde satılabilecek,
Borcu yoktur yazısı alabilecek,
Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak.

Borçlarını Yapılandırılanlara Sağlanan Avantajlar;
Sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanabilecekler,
İhale ve inşaat işyerleri için; - 
Tüm borçların ödenmesi kaydıyla ilişiksizlik belgesi / teminat iade yazısı verilecek.Tüm borçları karşılayacak tutarda teminat verilmesi halinde , yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/ teminat iade yazısı verilebilecek.
İlana çıkmış satışlar yapılandırmaya müracaat etmesi halinde durdurulacak,
Cari prim borçlarını ödeyerek Sigorta Primi Teşviklerinden yararlandıktan sonra ( Eylül-Ekim- Kasım-Aralık ayı bildirgeleri için yapılandırmanın peşin ödemesinin veya ilk taksit ödemesinin süresinde yapılmaması halinde yararlanılan sigorta primi teşvikleri iptal edilecektir,
İlk iki taksit ödemesinin ödenmemesinin dışındaki diğer yapılandırma bozma koşulları nedeniyle yapılandırmanın bozulması halinde işverenler , sigorta primi teşviklerinde bozma tarihini takip eden aydan geçerli olmak üzere yararlanamayacaklardır.

Yapılandırma ile Genel Sağlık Sigortalıları , Bağ-Kur Sigortalılarına ve Diğer Sigortalılara sağlanan Haklar Nelerdir?
Primlerini kendileri ödeyenler borçlarını yapılandırıp ilk taksitlerini öderlerse sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlarlar,
Ayrıca şartları dolduğu halde borç nedeniyle emekli olamayan Bağ- Kur sigortalıları yapılandırdıkları borçları için Kurumun Protokol yaptığı bankalardan kredi alabilecekler, kredi borçları ise emekli aylıklarından kesilebilecektir.
Sağlık hizmetlerinden yararlanamaya devam edebilmek için  de taksitlerini ve cari dönem primlerini de düzenli ödemeleri gerekir.
Yapılandırmadan Yararlanmak için Davalardan Vazgeçilmesi Gerekmektedir;
Yapılandırmadan yararlanmak için dava açılmaması , açılmış davalardan vazgeçilmiş olması,Kanun yollarına başvurulmamış olması gerekmektedir.

Ödenen Primlerin Red  ve İadeleri:
Ödeme hakkının kaybedilmiş olması halinde borçlular ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanacaklardır.
Yapılandırmaya müracaat edilmesi veya yapılandırmanın bozulması gerekçesiyle daha önceden ve yapılandırma süresinde tahsil edilen tutarların ilgililerce talep edilmesi veya ilgililere iadesi mümkün değildir.

Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi;
Yapılandırma taksitlerinden ilk ikisini süresi içinde ödenmemesi halinde ,
Taksitlendirme süresi içerisinde tahakkuk edecek cari ay prim borçlarının , bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi( ödenmeyen veya eksik ödenen iki veya daha az taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi)
Halinde taksitlendirme hakkı kaybedilecektir.

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme ( Peşin/ Taksit) Ne zaman Yapılacak?
Başvuru Süresi;
Tüm Borçlar İçin 2 ay     :         31 EKİM 2016
GSS Borçluları İçin  5 ay:     31 OCAK 2017 
Peşin / İlk Taksit Ödeme Süresi;
Kanunun Yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren;
Tüm Borçlar İçin 4 ay     :      02 OCAK 2017
GSS Borçları İçin 6 ay    :       28 ŞUBAT 2017 dir.

Nereye ve Ne Şekilde Başvurulabilir?
İşverenler için;
Yapılandırma kapsamındaki prim borçları için E-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla İşverenin bağlı bulunuduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine,

4/b Bağ-Kur Sigortalıları için;
Herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine elden yada posta ile müracaat edebileceklerdir.

Kamu işyerleri İçin;
Emekli  keseneği kurum karşılığı , sigorta primi ile fiili hizmet süresi  zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için e- sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla Sigorta Pprimleri Genel Müdürlüğü Kamu görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cd.N:7 Sıhhiye/ ANKARA adresine,
Ek Karşılık prim borçları için e- sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla strateji Geliştirme Başkanlığı Muhasebe Daire Başkanlığı Ziyabey Cd.N:6 Balgat/ ANKARA adresine,
İdari Para cezası borçları için e- sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları İçin;
01/10/2008 öncesi döneme ait SGDP borçları için elden veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğü7 Sosyal güvenlik merkezine,
01/10/2008 sonrası döneme ilişkin SGDP borcu olan 4/C emeklisi olanlar elden yada posta yoluyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,
01/10/2008 sonrası borçları olan 4/ a ve 4/b emeklisi olanlar SGDP borçları için elden veya posta yoluyla borç  dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezi takip birimine başvuruda bulunmaları gerekir.

Nereye Ve Ne Şekilde Başvurulabilir?
2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar, Ek-5 ve Ek-6  ıncı madde kapsamında sigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile topluluk sigortasına tabi olanlar prim borçları için elden veya posta ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvelik il müdürlüğ/ sosyal güvenlik merkezine,
5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ( g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası prim alacakları için elden yada posta ile ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunabilirler.

Yapılandırma Tutarlarını Önceden Görebilirmiyiz?
İşverenler e- sigorta , 4/b kapsamındaki Bağ-Kur sigortalıları ile GSS sigortalıları e- devlet üzerinden borçlarını, taksit tutarlarını ve ödeme vadelerini görebileceklerdir."
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.