Maşalacı, Yeni Anayasa'yı anlattı!

MHP İl Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı beraberindeki heyetle Çatalzeytin MHP İlçe Teşkilatıyla bir araya gelerek 16 Nisan anayasa referandumu çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.

  • 719
Maşalacı, Yeni Anayasa'yı anlattı!
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Maşalacı;

"Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak

Cumhurbaşkanına her konuda cezaî sorumluluk getirilmesinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı hakkında bir soruşturma başlatılması hâlinde Cumhurbaşkanının yetkileri de sınırlandırılarak seçimlerin yenilenmesi kararı alması engellenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar da sorumlu olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar görevleri ile ilgili işledikleri tüm suçlar bakımından sorumlu tutulacaktır. Cumhurbaşkanının sorumluluğunun genişletilmesinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar için de sorumluluk hâli genişletilmiş ve kolaylaştırılmıştır.

Dolayısıyla, tüm yürütme organı yasama organı karşısında hesap verebilir hâle getirilmiştir.

Yürütmenin yasamadan katı şekilde ayrılmasıyla beraber yasama ve yürütme arasında şimdiki sistemdekinden daha güçlü ve etkin bir kontrol ve denge mekanizması meydana gelmektedir.

Cumhurbaşkanı veto yoluyla TBMM iradesine engel olamayacak

Yasamadan münhasıran sorumlu olan TBMM'nin yürütme karşısında zayıf kalmamasını sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanının veto yetkisi hafifletilmiştir. Buna göre, cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ne geri gönderilen kanunu, TBMM'nin üye tamsayısının salt çoğunluğu ile aynen kabul etmesi hâlinde teklif kanunlaşmış olacaktır.

Bu şekilde, Cumhurbaşkanının vetosu 301 milletvekilinin oyu ile geçersiz kılınabilecek, TBMM'nin iradesi Cumhurbaşkanınca engellenemeyecektir. Başkanlık sistemlerinin tipik uygulaması olan "ağır veto" müessesesi Cumhurbaşkanlığı sisteminde bulunmayacaktır.

OHAL kararnameleri üç ay içinde TBMM'de kabul edilmezse kendiliğinden yürürlükten kalkacak

Mevcut Anayasa'nın 119, 120 ve 121'inci maddelerini "olağanüstü hal yönetimi" adı altında bir araya getiren yeni anayasa maddesiyle, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna verilmiş olan olağanüstü hâlin gerekli kıldığı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir.

Bu maddeye eklenen bir fıkrayla, savaş ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamaması durumu hariç olmak üzere, OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içerisinde Meclis'te görüşülüp karara bağlanacak, aksi hâlde kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Bu hüküm, Cumhurbaşkanının OHAL şartları altında yetkisini suiistimal etmesinin önüne geçmek amaçlı bir kontrol ve denge mekanizması olarak anayasaya eklenmiştir.

Sıkıyönetim uygulaması kaldırılacak

Mevcut anayasada yer alan sıkıyönetim uygulaması kaldırılmak suretiyle demokratikleşmenin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atılmakta, ara rejim dönemlerini çağrıştıran uygulamaya son verilmektedir.

Yargı bağımsız ve tarafsız olacak Yapılan anayasa değişikliği ile yargının bağımsızlığı ilkesine yargının tarafsızlığı ilkesi de eklenmektedir. Böylelikle yargının tarafsızlığı bahanesiyle yürütülen tartışmalar sebebiyle yargıya olan güvenin azaltılmasının önüne geçilmektedir.

Ayrıca, HSYK'nın yapısında yapılan değişiklikle üyelerin çoğunluğunu kendi içinden seçme uygulamasının (kooptasyon) sona erdirilmesi neticesinde, FETÖ gibi illegal yapıların HSK üyeliklerini ele geçirip yargının tarafsızlığına gölge düşürmesi ve yargı mensuplarının siyasetçi bigi seçimlere girerek siyasî kamplaşmalara girişmesi de engellenmektedir.

Hâkim ve Savcılar Kurulu üyelerinin çoğunu artık TBMM seçecek

Mevcut Anayasa'ya göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 22 asıl ve 12 yedek üyeden oluşmakta, üç daire hâlinde görev yapmakta ve 2010 referandumundan bu yana üyelerinin çoğunluğu hâkim ve savcılar arasında yapılan seçimle belirlenmektedir. Yeni düzenlemeyle, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), 13 üyeden oluşan ve iki daire hâlinde çalışan bir kurul olarak yapılandırılmıştır.

Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı, Kurulun tabiî üyesi olarak öngörülmüştür.

Yeni sistemde, 1 üye öğretim üyeleri ve avukatlardan, 2 üye adlî yargı hâkim ve savcılarından, 1 üye de idarî yargı hâkim ve savcılarından olmak üzere 4 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir.

3 üye Yargıtay, 1 üye Danıştay, 3 üye de hukukçu öğretim görevlisi ve avukatlar arasından olmak üzere toplam 7 üye ise TBMM tarafından seçilecektir. Netice itibarıyla, Kurul'un tabiî üyeleri haricindeki diğer 11 üyenin 4'ü eskiden de olduğu gibi Cumhurbaşkanı, 7'si ise ilk kez TBMM tarafından seçilecektir.

Meclis'te yapılacak seçimlerde Kurul üyesi adaylarının ilk turda 2/3, ikinci ve üçüncü turda 3/5 oy alması gerekecektir. Dolayısıyla, Kurul üyelerinin seçiminde, tek bir partinin istediği kişinin seçilmesi pek mümkün olmayacak, partiler arasında ortak bir aday üzerinde uzlaşı gerekecektir.

Cumhurbaşkanınca seçilen Anayasa Mahkemesi üye sayısı azalacak

Mevcut sistemde, Anayasa Mahkemesinin 17 üyesinin 3'ünü TBMM, 14'ünü ise Cumhurbaşkanı seçmektedir. Yapılan değişiklik sonucu, Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 15'e düşürülürken Cumhurbaşkanının seçtiği üye sayısı da 12'ye indirilmektedir.

Mevcut anayasa değişikliği, Anayasa Mahkemesine ilişkin başka hiçbir değişiklik içermemektedir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin belirlenmesinde Cumhurbaşkanının ağırlığı azalırken, TBMM'nin ağırlığı artmaktadır.

Bu vesileyle dün ilimizi ziyaret eden CHP İstanbul Bakırköy Belediye Başkanına da seslenmek istiyorum; Sayın Başkan yaptığı bilgilendirme toplantısında , MHP ye oy veren seçmenlerin en az yüzde 85-90 ı hayır diyecek demiş.

Sayın başkanın yaptığı açıklamaya baktığımda sadece laf söylemek için bir şeyler konuştuğu görülüyor.

2007 yılında günübirlik politikaları ile 367 krizini çıkartıp meclisi tıkayarak meclis içinden cumhurbaşkanı seçilmesini engelledikleri günleri unutmuş ki, Ülkenin bu hale gelmesine siz sebep olmadınız mı?

2012 yılında AKP ve HDP ile birlikte yeni anayasa ve başkanlık modeli doğrultusunda Abant Görüşmelerinde neleri ifade etmiştiniz?

Sizler önce partinizin geçmişten bu tarafa ortaya koymuş olduğu tutarsız politikalarınızı tekrar gözden geçiriniz, bırakınız MHP seçmeninin ne düşündüğünü, MHP seçmenleri arasında anket mi yaptırdınız ki bir oran ortaya koyabiliyorsunuz? 

Herkes önce kendi işine baksın

MHP Teşkilatları ve seçmenleri;48 yıllık geleneğinde önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını benimseyen, liderine ve partisine sahip çıkan , ortaya koyduğu politika çerçevesinde hareket eden, Türk Devletinin, Türk Milletinin özü ve teminatıdır.

MHP teşkilatları olarak bizler, Milletimizin taleplerini demokratik edep ve sorumluluk bilinciyle yerine getirerek hazırladığımız bu anayasa değişikliğine; 16 Nisan'da "millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet" diyoruz. Takdir, aziz Türk milletinindir !