Şevket ÖZSOY

NE KALDI BİZLERE RASÛLULLAH'TAN (SAV)?

Şevket ÖZSOY

  • 247

Ne kaldı bizlere Rasûlullah'tan?
İlim kaldı, hilim kaldı, din kaldı,
Ne mal kaldı, ne mülk kaldı, ne emlak;
Sünneti ve Kitabullah; Kur'an-ı Kerîm kaldı.

Eğer rehber ister isen, Kur'an mürşiddir sana,
Dünyaya niçin geldin? Kur'an bildirir sana,
Soracağın soruları, cevaplar Kuran sana,
Çözemezsen müşkilini, açıklar Kur'an sana.

Nebî yaşayan Kur'an'dır, Cibrîl'in(as) öğrencisi,
İlim talep eyler isen, ol O'nun talebesi,
Farzdan evvel farz ilimdir, herkes bunu bilmeli,
"İlm-i nàfî" talep eyle, ol bu yolun hadimi!

Eğer Hakk'ı sever isen, ittiba et Habîb'ine (sav), (1)
Muallim-i Kur'an'dır O, dikkat et sözlerine!
Edeb ile, dizin çök, rahle-i tedrîsine,
Çün edeb önce gelir, mağrur olma ilmine!

Ol Nebi'ye varis olan; ilmine, hem hilmine,
"Veresetünnebî" olur, yürürse yolda sıdk ile, (2)
Güzel ahlâk için geldi, "Üsvetün Hasene" bize, (3)
Şaşırtma Rabb'im bizleri, Hakk yolunda daim eyle.

Ne kaldı Rasül'den bize?..
Ehl-i Beyt bize hediyye, (4)
Onlar bizlere emanet,
Onlar lâyık meveddete, (5)
Kur'an emrediyor bunu;
Hem sevgiye, muhabbete,
Onlarla yaşanıp geldi,
Bize Sünnet-i Seniyye,
Onları sevip sayanlar, birlikte girer cennete.

Ehl-i Beyt  Al-i Aba'dır; (6)
Başta Muhammed Mustafa, (sav)
Annemiz Fatıma(ra) ile, ol Aliyyel Murtaza, (k.v.)
Hasan(ra) ile Hüseyin'im(ra), Nesl-i Pâk-i Mustafa.(sav)

Ne kaldı Rasûl'den bize?..
Yıldızlar gibi Sahabe(ra); (7)
Onlar yaran nur Nebî'ye,
Onlar aşık Peygambere,
Onlar yolda işaretler,
Onlar ışıktır bizlere.

"ve hasüne ülaike..."; (8)
ne güzel arkadaş bunlar; 
Peygamberler(as) ve sıddıklar ve şehitler, salihler...
Bunları dost edinelim, 
çünkü in'ama mazharlar,
Rabb'im yollarında yürüt;
seçtiğin kullar, bu dostlar.

.............................................................
(1)De ki: “Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın." -Àl-i İmran,31-
(2)"El ulemau veresetül Enbiya"/ "Alimler Peygamberlerin varisleridirler." (Hadis-i Şerif)
(3)"Andolsun ki Allah'ın Resulünde, sizin için uyulacak en güzel bir örnek (usvetün hasenetün) var..."-el Ahzab,21-
(4)"Size iki şey bırakıyorum; onlara temessük etseniz necat bulursunuz: biri Kitabullah / Kur'an, biri Âl-i Beytim."(Tirmizî, Menâkıb: 31; Müsned, 3:14, 17, 26).
(5)"De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak yakınlarıma sevgidir (mevedded)."-Şura,23-
(6)Al-i  Aba: Tirmizî, Beyhakî ve Hâkim'in rivayetlerinde; Hz.Peygamber'in zevcesi Ümmü Seleme'den: "Ey Peygamber ailesi! Allah sizden sırf günahı gidermek ve sizi temiz yapmak ister" (el-Ahzâb, 33/33) meâlindeki ayet, benim evimde nazil olmuştur. Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hüseyin orada idiler. Resulullah üzerinde bulunan bir örtüyü (abâyı) onların üzerine örtüp, "İşte bunlar benim ehl-i beytimdir.* Allah bu sebeple onlardan günahı götürdü ve onları temiz kıldı" buyurduğu rivayet edilmektedir. Bir başka rivayette ise Resulullah'ın ellerini örtüden çıkarıp göğe doğru kaldırdığı "Allah'ım bunlar benim ehl-i beytim ve yakınlarımdır. Onlardan günahı, kötülüğü gider, onları temiz kıl" diye üç defa dua ettiği ifade edilir.
(7) “Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.” (bk. Beyhakî, el-Medhal, s.164, Kenzu’l-ummal, h. no: 1002)
(8) "Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!/-ve hasüne ülâike rafîkà-" Nîsa,69

Yazarın Diğer Yazıları