Memur-Sen'den Hükümet'e 63 maddelik talep listesi

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu çalışanları için bugün başlayan 2014-2015 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı.

  • 63548
Memur-Sen'den Hükümet'e 63 maddelik talep listesi
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Memur-Sen Konfederasyonu, kamu çalışanları için bugün başlayan 2014-2015 yılı Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin taleplerini açıkladı. Konfederasyonun 707 binden fazla kamu görevlisinin haklarına ilişkin oluşturduğu 63 maddelik talepleri şöyle:

"1- Taban aylığa 100 TL zam yapılması
Taban aylığa yapılacak zammın, hem emekliliğe doğrudan yansıması hem de alt ve üst maaş grupları için aynı miktarda olması ve maaşlar arasında makası açmaması nedeniyle, taban aylığa seyyanen 100 TL zam yapılmasını talep ediyoruz.

2- 2014-2015 yılları maaş ve ücret artışları
Yüzdelik zam tutarının başlangıçta düşük belirlenip enflasyon farkı uygulaması aracılığıyla zam oranının enflasyon oranıyla paralellik oluşturması kamuoyunda oransal zam artışlarının yüksekliğinin enflasyon kaynaklı olduğu yönünde bir algı oluşmuştur. Bu nedenle masada enflasyon farkının hep altında bir rakam belirlenmiştir. Bu çerçevede, son dört yıllık süreçte bütün 6 aylık dönemlerde enflasyon oranı kaynaklı artış yapıldığı gerçeğinden hareketle; 2014 yılı için; yüzde 6 + yüzde 6, 2015 yılı için; yüzde 6 + yüzde 6 oransal artış talebinde bulunuyoruz.

3- Kıdem aylığı gösterge rakamının 100 olarak uygulanmasını ve hesaplanmasında 25 yıl sınırının uygulanmamasını istiyoruz.

4- Toplu Sözleşme ikramiyesinin 2014 için 90 TL, 2015 için 120 TL olarak ödenmesini, en çok üyeye sahip konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri ile kamu görevlileri sendikaları heyetinde temsilcisi bulunan sendika üyelerine yüzde 50 artırımlı ödenmesini talep ediyoruz.

5- Menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için kamu görevlilerine 234 TL ödenen eş yardımı ödenmesini ve her çocuk için eşit ödenmek kaydıyla 50 TL çocuk yardımının yapılmasını, emekli kamu görevlilerine ise 117 TL eş yardımı ve 50 TL çocuk yardımının verilmesini,

6- Kamu görevlilerine ödenen doğum yardımı ödeneğini gösterge rakamının 10.000 olarak belirlenmesini ve çoğul gebelik halinde, çocuk başına doğum yardımının ödenmesini, bu yardımdan emekli kamu görevlilerinin de yararlandırılmasını,

7- Ölüm yardımının, memurun kendisi için, En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 4 katı, Memurun eş ve çocukları için En Yüksek Devlet Memuru Aylığı’nın 2 katı olarak ödenmesini ve Ölüm yardımı ödeneğinden kamu görevlilerinin emeklilerinin de yararlandırılmasını,

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında kreş hizmetinin sunulmasını, sunulamayan yerlerde ise her çocuk için; Büyük şehir kapsamındaki illerde 300 TL, diğer illerde 250 TL kreş yardımı ödeneğinin verilmesini,

9- Kamu görevlilerine, evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı, çocuklarının evlilikleri halinde; en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında evlenme yardımı ödeneği ödenmesini,

10- Servis hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine fiilen görev yaptıkları her gün için 5 TL ulaşım yardımı ödenmesini,

11- Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerine görev başında geçirdikleri her öğün için 6 TL yemek yardımı ödeneği ödenmesini,

12- Makam ve görev tazminatı olanlar hariç olmak üzere bütün kamu görevlilerine; 2014 yılı için, 100 TL, 2015 yılı için, 125 TL nakdi giyecek yardımı yapılmasını,

13- İlgili Kanunlarında ve bu toplu sözleşme hükümlerine göre kamu görevlilerinin faydalandığı sosyal yardımların (eş, çocuk, doğum, ölüm ve giyecek yardımı gibi), aylıksız izinli olunan dönemde de ödenmeye devam edilmesini ve 2012 – 2013 yıllarını kapsayan toplu sözleşme dönemine ilişkin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan hükümler (mali haklara ilişkin olarak kararın 4 üncü maddesinde yer verilenler hariç), 2014 – 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümleri olarak uygulanmaya devam edilmesini,

14- Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde kamu görevlileri için öngörülen tarifelerin ekte sunduğumuz oranlarda yeniden yapılandırılmasını,

15- Kamu görevlileri ve emeklilerinden bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil olmak üzere muayene katılım payı alınmamasını,

16- Kamu görevlilerine emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıllık süre sınırlaması uygulanmamasını ve emekli ikramiyesinin ödenmesinde 15 yıl asgari çalışma şartının uygulanmamasını,

17- Emekli kamu görevlilerine maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödenmesinin sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bankalarla protokol imzalanmasını ve emekli aylıklarının talepleri halinde aylık olarak ödenmesini,

18- Engelli kamu görevlilerinin derece artışının 2 yılda bir gerçekleştirilmesini ve engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarının en son almakta olduğu maaşın % 85’inden az olmamasının sağlanmasını,

19- 2005 yılından sonra göreve başlayan tüm kamu görevlilerine 1 derece verilmesini,

20- Emeklilik tazminatı ödenmesinde esas alınan gösterge rakamını 18130 olarak uygulanmasını,

21- Kamu görevlilerine ödenecek fazla çalışma ücretlerinin 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti başlıklı bölümünde yer alan tutarların 2014 yılı için; 4, 5, 7, 15 TL, 2015 yılı için 5, 6, 9 ve 20 TL olarak ödenmesini,

22- Kamu görevlilerine, Ramazan ve Kurban bayramlarında, en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini,

23- Ek ödeme oranlarının, başta öğretmenler ve öğretim elemanları olmak üzere ek ödeme kaynaklı mağduriyeti bulunan kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde ek ödeme veya diğer bordro kalemleri aracılığıyla artış yapılmak üzere, hizmet kollarında yetkili olan sendikaların konuya ilişkin talepleri doğrultusunda artırılmasını ve yeniden düzenlenmesini ve Ek ödemelerin emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınmasını,

24- Özel hizmet tazminatı dahil devlet memurlarına ödenecek ve zam ve tazminatlara ilişkin olarak, 375 sayılı KHK’nin eki I Sayılı Cetvelde belirlenen zamların kalkınmada öncelikle yörelerde görev yapan kamu görevlilerinin tamamına yüzde 50 fazlasıyla ödenmesini, 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personele araziye çıktığı günler dikkate alınarak günlük 30-TL arazi tazminatı ödenmesini,

25- 657 Sayılı Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık gösterge rakamının, hizmet sınıfları itibarıyla ayırım yapılmaksızın derece ve kademelerine göre ekte sunulan tabloda belirtilen rakamlar oranında düzenlenmesini ve 657 Sayılı Kanun kapsamındaki kadrolarında bulunanların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerin ekte sunulan 'Devlet Memurlarının Giriş Ve Yükselebilecekleri Derece ve Kademeleri Tablosu'na göre tespit edilmesini,

26- Kamu görevlilerinin emekli keseneklerine yansıtılacak tazminat yansıtma oranlarının ekte verilen oranlarda yeniden düzenlenmesini,

27- 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen mevcut ek gösterge oranlarının 600 puan arttırılmasını, Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personelin ekte sunulan ek gösterge oranlarından yararlandırılmasını,

28- Kadro, unvan ve ek gösterge yönüyle ayırım yapılmaksızın bütün kamu görevlilerine; 2014 Yılı için 50 TL, 2015 Yılı için 60 TL harcırah ödenmesini, Konaklama Ücretinin 10 günlük süre sınırlaması olmaksızın gündelik tutarının yüzde 50 fazlasını aşmamak üzere gerçek tutar üzerinden ödenmesini,

29- 399 sayılı KHK’ye tabi kamu görevlilerinin ücretlerine ve diğer haklarına ilişkin hükümlere ilişkin olarak; Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Ait Temel Ücret Grupları Tablosu’nun yeniden düzenlenmesinden sözleşmeli personelin ücretlerine devlet memurlarına yıl içerisinde uygulanan artış oranı kadar artış yapılmasına kadar düzenlemelerin yapılmasını,

30- Kamu görevlilerinden, mesleki yeterliklerinin tespitine, görevde yükselme ve unvan değişikliğine yönelik olarak gerçekleştirilen sınavlara başvurmaları, katılmaları ve sınav sonuçlarına itiraz başvurusu yapmaları nedeniyle kendilerinden herhangi bir ücret talep edilmemesini,

31- İstihdam türleri ve tabi oldukları personel mevzuatı yönüyle ayırım yapılmaksızın kamu görevlilerine hizmet süreleri göz önüne alınarak en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarı üzerinden ekte sunulan tabloda belirtilen oranlarda hizmet teşvik primi ödenmesini,

32- 4/C statüsündeki personelin Kadroya geçirilmesini, kendilerine Aylık katsayısında yapılan artış dışında; 1/1/2014’den geçerli olmak üzere 200 TL, 1/7/2014’den geçerli olmak üzere de 200 TL olmak üzere seyyanen zam yapılmasını ve bu personelin eş ve çocuk yardımından yararlandırılmasını,

33- Kamu konutlarından yararlanma hakkının ve kamu konutları ücretlerinin yeniden düzenlenmesini,

34- Kalkınmada öncelikli yörelerde geçen çalışma süreleri ile disiplin cezası almaksızın geçirilen süreler için ilave bir kademe verilmesini,

35- Kamu görevlilerinden, disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarından kesinti yapılmamasını,

36- aday devlet memuru statüsündeki kamu görevlileri hakkında, 657 sayılı Kanun ve disiplin hukuku yönünden tabi oldukları özel kanun hükümlerinde işlemiş oldukları fiilleri ve disiplin cezasını gerektiren halleri için öngörülen disiplin cezası dışında bir cezaya hükmedilmemesini,

37- Başarılı kamu görevlilerinin ödüllendirilme esasları ve ödül tutarlarının düzenlenmesini,

38- istihdam fazlası olarak belirlenen personel ile kadrosu kaldırılan devlet memurlarının durumlarına uygun kadrolara atanmalarının ve diğer kurumlara nakillerinin sağlanmasını,

39- Kamu görevlisi statüsündeki avukatlara ödenecek vekalet ücreti tutarının üst sınırının (60.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katı olarak belirlenmesini,

40- Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilenlerin memur statüsüne geçirilmesini,

41- “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik” kapsamındaki hükümler başta başörtüsü olmak üzere kılık-kıyafet yasağı sonucu doğuran ve evrensel hukukun, insan onurunun ve temel özgürlüklerin ruhuna aykırı nitelik taşıyan hükümlerin uygulanmamasını, Kamu görevlileri emeklileri, emniyet hizmetlerinde görev yapan sivil personel ile polis memurları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, TBMM gibi kurumlarda görev yapan personel ile hâkim ve savcılar dâhil bütün kamu görevlilerine sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkının verilmesini,

42- Kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 2005 tarihinden bu sözleşmenin imzalandığı tarihe kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesini,

43- Ağız ve diş sağlığına ilişkin teşhis, tedavi ile protez giderlerinin SGK tarafından karşılanmasını,

44- Kamu görevlilerine, bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birinin hastalığı halinde refakat hakkının verilmesini,

45- Kamu görevlilerine, kendisinin, eş ve çocukları ile birinci derece kan ve sıhri hısımlarının vefatı halinde cenaze aracı tahsis edilmesini,

46- Vardiyalı çalışan memurlara vardiya tazminatı ödenmesini,

47- Doğal afet veya benzeri durumların yaşandığı bölgelerde görev yapan personele ek ödeme tutarlarının bir kat artırımlı ödenmesini,

48- Kamu görevlilerine, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ağır hastalıklarının tedavisinde 48 ayda geri ödenmek kaydıyla maaşlarının 4 katı tutarında avans verilmesini,

49- Yetkili Konfederasyon ve sendikaların toplu sözleşmeye ilişkin konularda kamu idaresine yazılı başvurusuna en geç 10 gün içinde cevap verme zorunluluğunu,

50- Kamu idaresinin, Konfederasyon veya Sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla yardımcı olmasını, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırmasını,

51- Kamu kurum ve kuruluşlarında sendika temsilciliği odasının oluşturulmasını, temsilci görevlendirilmesini, ilan panosu bulundurulmasını,

52- Sendika, şube yönetici ve temsilcilerinin işyeri sendikal faaliyetleri ile teminatları ve üst kurul yöneticiliklerinin güvence altına alınmasını,

53- Sınav kurulları ve sınav çeşitleri, duyurusu, soruları, sınav sonu yapılacak işlemler, ilanı, itiraz ve itirazların kabul edilemeyeceği hallerin düzenlenmesini,

54- Statü, atama, yer değiştirme ve görevde yükselme konularında yeni düzenlemelerin yapılamasını,

55- Kamu görevlilerinin; ücretli izin sürelerinin, ücretli mazeret izinlerinin, ücretsiz izinlerinin ve sendikal izin konularının çalışma barışına yönelik olarak düzenlenmesini,

56- Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanacağı iş yerlerinde sağlık ve güvenlik esaslarıyla ilgili tedbirlerin alınmasını,

57- Kamu İdaresi tarafından, kamu görevlisinin veriminin yükseltilmesine dönük olarak mesleki bakımdan yetişme ve gelişmelerine yönelik eğitimlerin yapılmasını,

58- Kamu görevlilerinin, vekâlet ettikleri kadro ve görevin unvanı yönüyle ayırım yapılmaksızın vekalet ettikleri boş kadronun haklarından faydalandırılmalarını,

59- Kamu görevlileri çalıştıkları kurumların otoparklardan ücretsiz olarak faydalandırılmalarını, Aracı bulunan engelli kamu görevlisi sayınca özel oto park yerleri tahsis edilmesini,
60- Askeri işyerlerinde çalışan ve Anayasa Mahkemesi kararıyla kamu görevlileri sendikalarına üye olmak hakkı kazanan sivil personel ile ilgili olarak; 4688 Sayılı Kanun kapsamında hangi hizmet kolunda yer alacaklarına ilişkin belirlenmenin ivedilikle yapılmasını,

61- yurt dışına gönderilecek kamu görevlilerine, yurt dışında bulundukları süre zarfında; Toplu Sözleşmenin harcırahla ilgili hükümlerine göre yurt dışı geçici görev yolluğu ile gidiş-dönüş masraflarının ödenmesini,

62- Yurt içi seyahatlerde görevli kamu görevlilerinin 600 km üzerindeki mesafelerde ayrım yapılmadan uçak seyahatinden faydalandırılmalarını,

63- Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda yetkili işyeri kamu görevlileri sendika temsilcisinin de yer almasının sağlanmasını talep ediyor."